Medezeggenschapsraad


21-2-2018

Dinsdag, 20 februari 2018

Beste ouders/verzorgers,
 
In januari hebben we als MR weer rond de tafel gezeten. Ook dit keer met een volle agenda: nieuwe leerkrachten, de nieuwe taal- en spellingmethode, Daltonmiddagen, de zichtbaarheid van de MR en de Daltonprincipes en de begroting.
 
Nieuwe leerkrachten
Er is een vacature vrijgekomen voor een onderwijsassistent voor 8 uur in de week. Deze dame/heer gaat met name de grootste klassen (groep 3, groep 4 en groep 6) ondersteunen. Marit heeft binnenkort een kandidaat op gesprek. Mocht dit geen geschikte kandidaat zijn dan wordt de vacature via de Stichting uitgezet. Voor groep 7 zijn ondertussen twee nieuwe leerkrachten gestart; Brigitte en Ilse.
 
Nieuwe taal- en spellingmethode
De school is gestart met de nieuwe taal- en spellingmethode, Staal. Deze methode is na een pilot met drie verschiillende methode’s als beste naar voren gekomen. De methode Staal start halverwege groep 3 en loopt door tot en met groep 8.
 
Daltonmiddagen en kinderuniversiteit
De Daltonmiddagen van de bovenbouw lopen goed.  Vanaf half februari gaat de middenbouw het ‘concept’ van de bovenbouw ook volgen. Ook de kinderuniversiteit is begonnen. Het is eerst nog een pilot om te kijken wat goed werkt. Informatie over de kinderuniversiteit staat op de website [linken naar http://www.daltonschoolcorlaer.nl/welkom/kinderuniversiteit]. Betreffende ouders hebben informatie gekregen. Er wordt nog gekeken hoe de communicatie naar deze ouders geoptimaliseerd kan worden.
 
Zichtbaarheid MR en de Daltonprincipes
Via dit blog laten we al meer zien van waar de MR mee bezig is, maar er worden op dit moment verschillende voorstellen uitgewerkt om de MR zichtbaarder te maken bij ouders en verzorgers. Denk aan onze aanwezigheid bij ouderavonden en een informatiebord in de school. Ook is gekeken naar de Daltonprincipes (vrijheid in gebondenheid, samenwerken en zelfstandigheid). Voor leerkrachten en kinderen zijn de Daltonprincipes veelal vanzelfsprekend en in veel activiteiten verweven. Voor ouders is dit echter niet altijd even duidelijk. In juni is er een ouderavond met als thema Dalton en daarnaast zijn er suggesties gedaan zoals bijvoorbeeld: Daltoprincipes in het blog van de groepen laten terugkomen, een blad met daarop de Daltonprincipes in het portfolio opnemen en de Daltonprincipes specifiek noemen tijdens de informatieavonden aan het begin van elk schooljaar.
 
Begroting
Begroting was begin van het jaar helaas nog niet rond. Vlak voor Kerst is door de Stichting een nieuwe versie aangeleverd bij Marit maar deze is nog niet correct. Marit heeft hierover nog een gesprek met de controller. Door de vertraging die dit proces heeft opgelopen, wordt de begroting alleen nog ter informatie aan de MR voorgelegd. Dit laatste is niet wenselijk, maar helaas momenteel niet op een andere manier in te regelen. 
 
Vragen over bovenstaande onderwerpen of andere andere zaken? We horen het graag! Spreek ons aan op het schoolplein of stuur een e-mail naar onze voorzitter Maaike Lausberg (maaikelausberg@gmail.com). Begin maart zitten we weer bijelkaar en staat onder andere het formatieplan op de agenda.

Hartelijke groet,
de medezeggenschapsraad
Maaike Lausberg Voorzitter (ouder) – maaikelausberg@gmail.com
Barbara Pul Secretaris/Penningmeester (ouder)
Varvara Haaxman, ook GMR lid (ouder)
Rianne Hakkert ook GMR lid (personeel)
Esther Bekkernens (personeel)
Terry Singels (personeel)

Komende vergaderdata*:
- Maandag 5 maart
- Dinsdag 10 april
- Woensdag 23 mei
- Vrijdag 29 juni
* Alle vergaderingen beginnen om 20:00 uur en vinden in principe plaats op school.


 


13-12-2017

Woensdag, 13 december 2017

Beste ouders/verzorgers,
 
Eind november hebben we als MR weer rond de tafel gezeten. Enkele onderwerpen die aan de orde kwamen waren de vervanging van leerkrachten bij ziekte, de schoolbegroting, de formatie, Stev en het pestprotocol.
 
Vervanging leerkrachten bij ziekte
Het is absoluut niet wenselijk dat leerlingen naar huis worden gestuurd op het moment dat een leerkracht ziek is. Toch is dit nu voor de tweede keer gebeurd dit schooljaar. De vervangingspoelen PIO en Transvita hebben helaas veel te weinig mensen. De stichting is hard op zoek naar extra oproepkrachten, maar dit is (landelijk) een grote uitdaging. Daarnaast heeft Marit ook een oproep geplaatst onder ouders om zich aan te melden als ze in het bezit zijn van de juiste onderwijsdiploma’s en af en toe willen invallen. Wat is het schoolbeleid? In eerste instantie bij ziekte van leerkracht zal de school het oplossen met een vervanger, stap 2 is de leerlingen verdelen, stap 3 is de leerlingen waar mogelijk naar huis laten gaan en ‘overige’ leerlingen verdelen over de andere groepen. Dit laatste is niet wenselijk, maar helaas momenteel niet te vermijden. 
 
Schoolbegroting vertraagd
Normaal moet de schoolbegroting 1 november ingediend worden, maar vanwege een rekenfout van de stichting is dat niet gelukt. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer Marit over de juiste uitgangspunten beschikt om de schoolbegroting 2018 op te kunnen stellen.  Marit houdt hierover contact met de MR. Naar verwachting zal dit spoedig opgepakt worden en zal dit geen grote consequenties hebben voor de dagelijkse gang van zaken van de school.
 
Nieuwe ontwikkelingen rond formatie
Het aantal leerkrachten is afhankelijk van het aantal leerlingen. Normaal formatie rekenmodel vanuit stichting: 1 leerkracht voor 27 leerlingen. Tijdens directieplatform is vanuit de stichting besloten dit rekenmodel vanaf schooljaar 2018/2019 aan te passen naar 25,5 leerlingen voor 1 leerkracht. Een mooie ontwikkeling! Nou is het wel zo dat onze school dit jaar reeds op een te hoog aantal leerkrachten zit voor het aantal leerlingen. Deze wijziging zorgt er echter wel voor dat we dit naar alle waarschijnlijkheid kunnen behouden in het nieuwe schooljaar.
 
Stev optimaliseren vanuit stichting
Het communicatie systeem Stev wordt op meer scholen niet als prettig ervaren. Dus wellicht wordt dit stichtingbreed aangepakt. De leden van de GMR houden de MR hiervan op de hoogte. Wel quickwins voor de leerkrachten doorgenomen zoals het toepassen van duidelijke onderwerpen.
 
Pestcoördinator per school
Vanuit de GMR is gesproken over het aanstellen van een pest coördinator op elke school. Dit kwam ter sprake tijdens de rondvraag van de GMR en zal nog verder uitgewerkt worden. De leden van de GMR houden de MR hiervan op de hoogte.
 
Vragen over bovenstaande onderwerpen of  andere andere zaken? We horen het graag! Spreek ons aan op het schoolplein of stuur een e-mail naar onze voorzitter Maaike Lausberg (maaikelausberg@gmail.com).

Hartelijke groet,
de medezeggenschapsraad
Maaike Lausberg Voorzitter (ouder) – maaikelausberg@gmail.com
Barbara Pul Secretaris/Penningmeester (ouder)
Varvara Haaxman, ook GMR lid (ouder)
Rianne Hakkert ook GMR lid (personeel)
Esther Bekkernens (personeel)
Terry Singels (personeel)

Komende vergaderdata*:
- Donderdag 11 januari
- Maandag 5 maart
- Dinsdag 10 april
- Woensdag 23 mei
- Vrijdag 29 juni
* Alle vergaderingen beginnen om 20:00 uur en vinden in principe plaats op school.


 


8-11-2017

Dinsdag, 7 november 2017

Beste ouders/verzorgers,

Het schooljaar is weer in volle gang en ook de MR is weer druk bezig. Uit de tevredenheidsenquête van dit voorjaar blijkt dat veel van jullie geen beeld hebben van de MR, dus vanaf dit schooljaar gaan we ons best doen wat zichtbaarder te zijn en wat vaker van ons te laten horen. Onder andere middels deze blog.

Wat staat er voor dit schooljaar op de planning? Sowieso kijken we jaarlijks onder meer mee met het scholingsplan, de begroting, het vakantierooster, het formatieplan en de jaarplannen. Daarnaast hebben we in onze laatste vergadering eind oktober extra speerpunten vastgesteld. Naast de zichtbaarheid van de MR willen we kijken wat verbeterd kan worden aan het communicatiesysteem Stev, (de bekendheid van) het pestprotocol en hoe de Dalton-principes nog meer uitgedragen kunnen worden. Hoe we aan deze speerpunten komen? De recente tevredenheidsenquête. Een mooie manier om te zien waar volgens jullie nog verbeteringen mogelijk zijn. Suggesties rond deze speerpunten, loop je nog tegen iets anders aan of heb je vragen? We horen het graag! Spreek ons aan op het schoolplein of stuur een e-mail naar onze voorzitter Maaike Lausberg (maaikelausberg@gmail.com).

Hartelijke groet,
de medezeggenschapsraad
Maaike Lausberg Voorzitter (ouder) – maaikelausberg@gmail.com
Barbara Pul Secretaris/Penningmeester (ouder)
Varvara Haaxman, ook GMR lid (ouder)
Rianne Hakkert, ook GMR lid (personeel)
Esther Bekkernens (personeel)
Terry Singels (personeel)

Komende vergaderdata*:
- Woensdag 29 november
- Donderdag 11 januari
- Maandag 5 maart
- Dinsdag 10 april
- Woensdag 23 mei
- Vrijdag 29 juni
* Alle vergaderingen beginnen om 20:00 uur en vinden in principe plaats op school. De vergaderingen zijn openbaar. Wel stellen we het op prijs dat u vooraf meldt als u een vergadering bij wilt wonen.


 Volgende pagina »
Mrt
14

Daltonmiddag middenbouw... lees meer »
Mrt
14

Ouderavond taal en spelling. Fijn, al deze betrokken ouders!!... lees meer »