Medezeggenschapsraad


13-6-2018

Woensdag, 13 juni 2018

Beste ouders/verzorgers,
 
De laatste weken van het schooljaar zijn weer aangebroken. Wat is het schooljaar omgevlogen! De afgelopen periode hebben we nog diverse onderwerpen behandeld, waaronder het finaliseren van het formatieplan dat op de afgelopen ouderavond gepresenteerd is. Wij willen de laatste blog van het jaar gebruiken om twee nieuwe MR-leden voor te stellen: Natalie van Zoelen en Arwin Bult. Zij volgen per 1 september Barbara Pul en Varvara Haaxman op die zich 3 respectievelijk 2 jaar ingezet hebben voor de MR. Dank Barbara en Varvara voor jullie inzet en Natalie en Arwin, van harte welkom!
 
Even voorstellen... 
... Natalie van Zoelen (zie foto onder)
Hallo allemaal, ik ben Natalie van Zoelen, mama van Kylian uit groep 2a. Wat leuk dat ik als ouder mag meedenken in de MR. Ik ben werkzaam als ziekenverzorgende in de thuiszorg en daarnaast werk ik als kindercoach/natuurgeneeskundig therapeut. Ik help binnen mijn praktijk kinderen en ouders omgaan met het hooggevoelig zijn, hen weerbaarder te maken omdat ze de dingen anders kunnen ervaren. Dit zijn vaak ook kinderen die beelddenker zijn. Het is een groep kinderen, die juist bij kindgericht lesgeven (zoals besproken is tijdens de ouderavond) veel baat zullen hebben. Ook de verschillende leerstijlen zijn op hen van toepassing. Ik hoop mijn kennis op dit gebied te kunnen meenemen.
... Arwin Bult (zie foto onder)
Ik ben Arwin Bult, de trotse vader van Charlène (3 jaar), Mitchel (5 jaar) en man van Sabrina. Wij wonen sinds 1,5 jaar in Nijkerk aan de rand van Corlaer in ons "projecthuis" (waar ik graag meer over vertel mocht je nieuwsgierig zijn). Sabrina en ik hebben beide een leuke en drukke baan. Door deze baan en bijbehorende kantooruren lukt het vaak niet om overdag te helpen als er een oproep wordt gedaan aan de ouders. Lidmaatschap van de MR, met vergaderingen in de avond, is dan ook de ideale mogelijkheid voor mij om een bijdrage te kunnen leveren aan de school. 
 
Vragen? We horen het graag! Spreek ons aan op het schoolplein of stuur een e-mail naar onze voorzitter Maaike Lausberg (maaikelausberg@gmail.com). En voor nu alvast een hele mooie zomer(vakantie)!

Hartelijke groet,
de medezeggenschapsraad
Maaike Lausberg Voorzitter (ouder) – maaikelausberg@gmail.com
Barbara Pul Secretaris/Penningmeester (ouder)
Varvara Haaxman, ook GMR lid (ouder)
Rianne Hakkert ook GMR lid (personeel)
Esther Bekkernens (personeel)
Terry Singels (personeel)
 


17-5-2018

Donderdag, 17 mei 2018

Beste ouders/verzorgers,
 
Begin april hebben we als MR weer rond de tafel gezeten. Dit keer hebben we het onder meer gehad over het formatieplan, het basis- en overlegmodel en het vakantierooster.  
 
Formatieplan met extra budget voor werkdrukverlaging
In mei moet het formatieplan weer rond zijn. In het formatieplan wordt de inzet van en omvang van onderwijspersoneel op schoolniveau voor het aankomende schooljaar beschreven. Voor komend schooljaar kunnen we werken met extra middelen aangezien vanuit de overheid alle scholen extra budget hebben gekregen om de werkdruk te verlagen. Dit extra budget kan door scholen naar eigen inzicht ingezet worden om de werkdruk van leraren tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijk extra onderwijsondersteunend personeel aannemen (zoals een onderwijsassistent of conciërge), ICT of digitale leermaterialen kopen of trainingen of teamactiviteiten financieren.
 
Bij het personeel en de MR is de vraag uitgezet hoe met dit budget het beste de werkdruk verlaagd kan worden. Vanuit het personeel en de MR is de wens uitgesproken om binnen het formatieplan te werken met volledige leerkrachtbemanning op de 8 groepen, concierge-uren opschalen en het inzetten van onderwijsassistenten. Met de huidige schoolgrootte en het extra werkdrukverlagingsbudget is dit ook daadwerkelijk mogelijk! Nu het formatieplan rond is stelt de schoolleiding de verdeling van de personeelsleden over de verschillende functies en taken voor. Naar verwachting komt dit voor de zomervakantie rond.
 
Basis- en overlegmodel
Bij het personeel is de vraag gekomen of zij willen blijven werken met het basismodel of willen  overstappen naar het overlegmodel. In de cao primair onderwijs van 1 augustus 2015 zijn het basis- en overlegmodel geïntroduceerd. Het verschil tussen het basismodel en het overlegmodel zit vooral in de lesgebonden uren voor leerkrachten. In beide gevallen is de normjaartaak van een leerkracht 1659 en werkt een leerkracht volgens het 40-urige werkweek model. De uren binnen deze 1659 worden in beide modellen net iets anders toegedeeld. Het basismodel is het model dat eigenlijk altijd al bestond. Binnen een voltijd aanstelling van 1659, is 930 uur (en in sommige gevallen 940) bedoeld voor lessen. Afhankelijk van de opslagfactor voor lessen blijft er een vast aantal uren over voor taken. Bij het overlegmodel is het aantal lesuren van 930 losgelaten. De directie van de school kan in overleg met de leerkracht van dit aantal afwijken. Dit betekent ook dat het aantal taakuren dat binnen de aanstelling beschikbaar is niet vaststaat, maar afhankelijk is van de toegedeelde lesuren.
 
Om de afweging goed te kunnen maken, zal door het personeel de komende periode advies ingewonnen worden over de voor- en nadelen van beide modellen.
 
Vakantierooster 2018/2019
Nagenoeg alle vakanties zijn voorgeschreven. Er is echter 1 flexibele week. Deze week is dit jaar ingezet als tweede week meivakantie. Voor komend schooljaar is er gekozen om deze flexibele week in juni te plannen (in de week van Pinksteren) aangezien onze regio als laatste zomervakantie krijgt en het anders een hele lange rit wordt van de meivakantie tot aan de zomervakantie. Voor de zomervakantie zal het volledige vakantierooster van schooljaar 2018/2019 gedeeld worden.
 
Vragen over bovenstaande onderwerpen of andere andere zaken? We horen het graag! Spreek ons aan op het schoolplein of stuur een e-mail naar onze voorzitter Maaike Lausberg (maaikelausberg@gmail.com). En heeft u interesse om deel te nemen aan de MR? Binnenkort starten er weer verkiezingen dus houd uw e-mail in de gaten!

Hartelijke groet,
de medezeggenschapsraad
Maaike Lausberg Voorzitter (ouder) – maaikelausberg@gmail.com
Barbara Pul Secretaris/Penningmeester (ouder)
Varvara Haaxman, ook GMR lid (ouder)
Rianne Hakkert ook GMR lid (personeel)
Esther Bekkernens (personeel)
Terry Singels (personeel)

Komende vergaderdata*:
- Woensdag 23 mei
* Alle vergaderingen beginnen om 20:00 uur en vinden in principe plaats op school.


 


21-2-2018

Dinsdag, 20 februari 2018

Beste ouders/verzorgers,
 
In januari hebben we als MR weer rond de tafel gezeten. Ook dit keer met een volle agenda: nieuwe leerkrachten, de nieuwe taal- en spellingmethode, Daltonmiddagen, de zichtbaarheid van de MR en de Daltonprincipes en de begroting.
 
Nieuwe leerkrachten
Er is een vacature vrijgekomen voor een onderwijsassistent voor 8 uur in de week. Deze dame/heer gaat met name de grootste klassen (groep 3, groep 4 en groep 6) ondersteunen. Marit heeft binnenkort een kandidaat op gesprek. Mocht dit geen geschikte kandidaat zijn dan wordt de vacature via de Stichting uitgezet. Voor groep 7 zijn ondertussen twee nieuwe leerkrachten gestart; Brigitte en Ilse.
 
Nieuwe taal- en spellingmethode
De school is gestart met de nieuwe taal- en spellingmethode, Staal. Deze methode is na een pilot met drie verschiillende methode’s als beste naar voren gekomen. De methode Staal start halverwege groep 3 en loopt door tot en met groep 8.
 
Daltonmiddagen en kinderuniversiteit
De Daltonmiddagen van de bovenbouw lopen goed.  Vanaf half februari gaat de middenbouw het ‘concept’ van de bovenbouw ook volgen. Ook de kinderuniversiteit is begonnen. Het is eerst nog een pilot om te kijken wat goed werkt. Informatie over de kinderuniversiteit staat op de website [linken naar http://www.daltonschoolcorlaer.nl/welkom/kinderuniversiteit]. Betreffende ouders hebben informatie gekregen. Er wordt nog gekeken hoe de communicatie naar deze ouders geoptimaliseerd kan worden.
 
Zichtbaarheid MR en de Daltonprincipes
Via dit blog laten we al meer zien van waar de MR mee bezig is, maar er worden op dit moment verschillende voorstellen uitgewerkt om de MR zichtbaarder te maken bij ouders en verzorgers. Denk aan onze aanwezigheid bij ouderavonden en een informatiebord in de school. Ook is gekeken naar de Daltonprincipes (vrijheid in gebondenheid, samenwerken en zelfstandigheid). Voor leerkrachten en kinderen zijn de Daltonprincipes veelal vanzelfsprekend en in veel activiteiten verweven. Voor ouders is dit echter niet altijd even duidelijk. In juni is er een ouderavond met als thema Dalton en daarnaast zijn er suggesties gedaan zoals bijvoorbeeld: Daltoprincipes in het blog van de groepen laten terugkomen, een blad met daarop de Daltonprincipes in het portfolio opnemen en de Daltonprincipes specifiek noemen tijdens de informatieavonden aan het begin van elk schooljaar.
 
Begroting
Begroting was begin van het jaar helaas nog niet rond. Vlak voor Kerst is door de Stichting een nieuwe versie aangeleverd bij Marit maar deze is nog niet correct. Marit heeft hierover nog een gesprek met de controller. Door de vertraging die dit proces heeft opgelopen, wordt de begroting alleen nog ter informatie aan de MR voorgelegd. Dit laatste is niet wenselijk, maar helaas momenteel niet op een andere manier in te regelen. 
 
Vragen over bovenstaande onderwerpen of andere andere zaken? We horen het graag! Spreek ons aan op het schoolplein of stuur een e-mail naar onze voorzitter Maaike Lausberg (maaikelausberg@gmail.com). Begin maart zitten we weer bijelkaar en staat onder andere het formatieplan op de agenda.

Hartelijke groet,
de medezeggenschapsraad
Maaike Lausberg Voorzitter (ouder) – maaikelausberg@gmail.com
Barbara Pul Secretaris/Penningmeester (ouder)
Varvara Haaxman, ook GMR lid (ouder)
Rianne Hakkert ook GMR lid (personeel)
Esther Bekkernens (personeel)
Terry Singels (personeel)

Komende vergaderdata*:
- Maandag 5 maart
- Dinsdag 10 april
- Woensdag 23 mei
- Vrijdag 29 juni
* Alle vergaderingen beginnen om 20:00 uur en vinden in principe plaats op school.


 Volgende pagina »
Okt
10

Amal, RenĂ©e en Tristan mochten vanmiddag hun verhaal komen voorlezen in de bibliotheek.... lees meer »
Okt
10

Sacha uit groep 5 doet mee aan het wereldkampioenschap karten! Vindt u leuk om hem te volgen? Dat kan... lees meer »