Medezeggenschapsraad

Taak van de medezeggenschapsraad is het meebepalen van het beleid van de school. De MR heeft op bepaalde terreinen instemmingsrecht en op andere onderdelen van beleid adviesrecht. In ieder geval dient de MR altijd over een bepaald besluit gehoord te zijn. De MR vergadert gemiddeld 9 maal per schooljaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 personen namens de oudergeleding en 3 personen namens de personeelsgeleding.

Namens Daltonschool Corlaer, hebben twee leden van de MR, één uit elke geleding, zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Sinds de invoering van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) op 1 januari 2007 hoeft een lid van de GMR officieel geen lid van de MR te zijn, maar dient wel betrokken te zijn bij de school als ouder of personeelslid. De GMR bestaat uit afgevaardigden van de ouders (de oudergeleding) en afgevaardigden van het personeel (de personeelsgeleding) van alle scholen die bij de stichting Eem-Vallei Educatief (EVE) zijn aangesloten. De GMR vergadert 6 keer per jaar en bespreekt de beleidsontwikkelingen, de beleidsstukken en plannen met het bestuur van de stichting Eem-Vallei Educatief. Een (G)MR-lid wordt voor twee jaar gekozen en is daarna herkiesbaar.

Leden (G)MR 2017-2018:
 
- Maaike Lausberg Voorzitter (ouder)
- Barbara Pul Secretaris/Penningmeester (ouder)
- Varvara Haaxman, ook GMR lid (ouder)
- Rianne Hakkert GMR lid (personeel)
- Esther  Bekkernens (personeel)
- Terry Singels (personeel)
 
Vergaderdata:
Alle vergaderingen beginnen om 20:00 uur en vinden in eerste instantie plaats op school.
 
Dinsdag 31 oktober (scholingsplan, speerpunten MR komend jaar)
Woensdag 29 november (begroting MR, financieel jaarverslag MR)
Donderdag 11 januari
Maandag 5 maart (vakantierooster, formatieplan)
Dinsdag 10 april
Woensdag 23 mei (formatieplan, actieplannen 2017-2018)
Vrijdag 29 juni

Hieronder ziet u de leden van de medezeggenschapsraad. Als u op de foto klikt of met de muis aanwijst, ziet u de naam en functie.
 

Apr
25

De bomen in met groep 8.... lees meer »
Apr
20

De Koningsspelen zijn begonnen!!!... lees meer »