Medezeggenschapsraad

Taak van de medezeggenschapsraad is het meebepalen van het beleid van de school. De MR heeft op bepaalde terreinen instemmingsrecht en op andere onderdelen van beleid adviesrecht. In ieder geval dient de MR altijd over een bepaald besluit gehoord te zijn. De MR vergadert gemiddeld 9 maal per schooljaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 personen namens de oudergeleding en 3 personen namens de personeelsgeleding.

Namens Daltonschool Corlaer, hebben twee leden van de MR, één uit elke geleding, zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Sinds de invoering van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) op 1 januari 2007 hoeft een lid van de GMR officieel geen lid van de MR te zijn, maar dient wel betrokken te zijn bij de school als ouder of personeelslid. De GMR bestaat uit afgevaardigden van de ouders (de oudergeleding) en afgevaardigden van het personeel (de personeelsgeleding) van alle scholen die bij de stichting Eem-Vallei Educatief (EVE) zijn aangesloten. De GMR vergadert 6 keer per jaar en bespreekt de beleidsontwikkelingen, de beleidsstukken en plannen met het bestuur van de stichting Eem-Vallei Educatief. Een (G)MR-lid wordt voor twee jaar gekozen en is daarna herkiesbaar.


Leden (G)MR 2018-2019:
- Maaike Lausberg Voorzitter (ouder)
- Arwin Bult (ouder)
- Natalie van Zoelen  (ouder)
- Eva van der Helm (personeel)
- Amber Dijkstra (personeel)
- Terry Singels, ook GMR lid (personeel)
  
Vergaderdata:
Alle vergaderingen beginnen om 20:00 uur en vinden in eerste instantie plaats op school.
De vergaderdata zijn nog niet bekend, deze zullen de eerste MR vergadering op donderdag 20 september worden vastgesteld.


Hieronder ziet u de leden van de medezeggenschapsraad. Als u op de foto klikt of met de muis aanwijst, ziet u de naam en functie.

Okt
10

Amal, RenĂ©e en Tristan mochten vanmiddag hun verhaal komen voorlezen in de bibliotheek.... lees meer »
Okt
10

Sacha uit groep 5 doet mee aan het wereldkampioenschap karten! Vindt u leuk om hem te volgen? Dat kan... lees meer »