info@daltonschoolcorlaer.nl 033-246 12 19 Route

Ons onderwijs

Om te beginnen: een daltonschool is een ‘gewone’ basisschool voor ‘gewone’ kinderen, waar alleen op een andere manier wordt omgegaan met de leerlingen en de leerstof. Daltononderwijs is geen vorm van onderwijs waarin de leerlingen bepalen wat en wanneer er iets geleerd wordt. Binnen het daltononderwijs bepaalt de school wat er geleerd moet worden en in welk tijdsbestek dat dient te gebeuren.
Een daltonschool is dus een basisschool met hetzelfde doel als elke andere school: ‘zorgen dat uw kind goed wordt voorbereid op de toekomst.’ Dit betekent dat het kind de optimale voorbereiding voor het vervolgonderwijs en de verdere toekomst krijgt.

Toch onderscheidt een daltonschool zich van het reguliere basisonderwijs, namelijk door de visie het opvoeden en onderwijs aan kinderen. Dit onderwijs is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse Helen Parkhurst (1887–1973). Zij begon als jonge onderwijzeres in 1904 op een school te werken waar maar een klas was. Daar kreeg zij te maken met veertig kinderen verdeeld over acht leerjaren. ‘Normaal’ lesgeven was onmogelijk. Zij koos daarom voor een aanpak van een minimum aan lesgeven en een maximum aan zelfstudie. Ze overlegde met de leerlingen waar hun eigen verantwoordelijkheid zou kunnen liggen en waar die van de leraar. De afspraken werden vastgelegd in een soort contract, de taak. De kinderen beloofden bij dit contract dat zij aan hun taak zouden werken en het werk op tijd af zouden hebben. Helen Parkhurst bood op de momenten dat de kinderen zelfstandig aan het werk waren, hulp aan degenen die dat nodig hadden. In eerste instantie ging het Helen Parkhurst dus om praktische oplossingen om het onderwijs zo efficiënt mogelijk te maken. Later werden haar ideeën toegepast in de State High School in Dalton (Massachusetts). Hier is ook de naam daltononderwijs ontstaan. Het daltononderwijs zoals dat nu wordt onderwezen kan worden samengevat in 5 kernwaarden: verantwoordelijkheid/vrijheid/vertrouwen, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de de pagina ‘daltononderwijs op onze school’ of de website www.dalton.nl.

Leerlingenraad

De leerlingen denken mee in onze school. De directeur praat 1x per 6 weken met een selecte groep leerlingen uit de bovenbouw in de leerlingenraad. De leerlingen denken mee over voor hen belangrijke items in de school. De leerlingen worden democratisch gekozen door de leerlingen uit de school.