directie@daltonschoolcorlaer.nl 033-246 12 19 Route

Veelgestelde vragen

Aanbod op school

 • Zijn er toelatingseisen voor mijn kind?

Daltonschool Corlaer is een openbare basisschool. Openbaar onderwijs is voor iedereen toegankelijk. Wij willen en blijven dit grondbeginsel van het openbaar onderwijs onderschrijven en uitdragen. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een kind bij ons niet op zijn of haar plek is.

Klik hier voor ‘Protocol aannamebeleid

 • Wat doet de school aan culturele en creatieve vorming?

Daltonschool Corlaer doet mee aan het Kunstmenu van Cultuurkust. Dit is een organisatie die voor alle deelnemende scholen in de omgeving Harderwijk kunstonderwijs verzorgt. Cultuurkust zorgt voor begeleiding van leerkrachten, gastlessen, excursies en dergelijke.

Ook binnen de school zijn wij actief bezig met cultuur en kunst. Zo is er voor muziek een gastdocent. Deze docent geeft op woensdag muziekles aan de kleutergroepen en aan een groepje bij de daltonmiddag. Daarnaast zijn de leerlingen bij de daltonmiddagen ook groepsdoorbroken bezig met andere vakken van kunst en cultuur (denk hierbij aan drama, beeldende vorming en dichten).

Iedere groep geeft één keer in het jaar een daltonshow. Hierin laten de leerlingen zien wat ze hebben geleerd en waar ze trots op zijn. Dit doen zij voor de hele school en hun eigen ouder(s)/verzorger(s).

Elk jaar wordt een open podium gehouden waar leerlingen hun eigen culturele kwaliteiten en hobby’s kunnen laten zien.

Ouder(s)/verzorger(s)

 • Hoe verloopt het contact tussen school en ouder(s)/verzorger(s)?

De deur staat altijd voor u open! Heeft u een vraag, een opmerking of loopt u ergens mee rond, klop gerust aan voor een gesprek of om een afspraak te maken met de leerkracht, de intern begeleider of de directeur. Veelal kunnen we u direct te woord staan en anders maken we op korte termijn een afspraak.

Natuurlijk zijn wij ook altijd te bereiken via de telefoon (033-2461219) en/of via de mail (directie@daltonschoolcorlaer.nl).

Via Parro (onze communicatie app) en het ouderportaal van Parnassys houden wij u regelmatig op de hoogte van het laatste nieuws, mededelingen en activiteiten.

Daarnaast zijn er 3 keer per jaar contactmomenten met ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten over de voortgang en/of schooladviezen van de leerlingen.

Onze digitale nieuwsbrief (daltonmemo) verschijnt 1 keer in de 2 schoolweken.

Voortgang en ondersteuning

 • Wanneer krijgt mijn kind een rapport? Hoe is de rapportage?

Op Daltonschool Corlaer werken wij met een digitaal rapport: ‘Mijnrapportfolio’. Hierin zijn de cijfers het gehele jaar zichtbaar. Na de CITO-toetsen worden deze resultaten ook online gezet. Daarnaast wordt in deze digitale omgeving een portfolio opgebouwd met foto’s uit de praktijk. Twee keer per jaar worden vragenlijsten over de sociaal-emotionele vaardigheden en de pijlers van het daltononderwijs ingevuld. In de onderbouw vullen alleen de leerkrachten deze vragenlijst en in, in de bovenbouw  doen leerlingen dit ook zelf.

Gedurende het schooljaar vinden er vier vaste contactmomenten plaats (twee verplicht en twee facultatief). Na de zomervakantie, na de herfstvakantie, in februari en voor de zomervakantie. Buiten deze vaste momenten kunt u zelf ook contact opnemen met de leerkracht. Indien u daar behoefte aan heeft.  De leerkracht zal zelf ook contact opnemen met ouder(s)/verzorger(s) als daar aanleiding voor is. Ook organiseren wij meerdere keren in het jaar ouderavonden over actuele onderwerpen.

 • Wat is een schoolplan en wat houdt dit in op Daltonschool Corlaer?

Elke school is wettelijk verplicht een schoolplan te schrijven. In ons schoolplan is het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het kwaliteitsbeleid en het zorgbeleid voor een periode van 4 jaar vastgelegd.

Indien gewenst kunt u het schoolplan ter inzage opvragen bij de directie.

 • Hoe is de kwaliteitszorg binnen Daltonschool Corlaer georganiseerd?

Wij verwijzen u hiervoor naar ons SOP (SchoolOntwikkelingsPlan), waarin de kwaliteitszorg omgeschreven staat.

 • Wat kan mijn kind aan hulp verwachten als het goed kan leren?

Voor kinderen die dit aan kunnen hebben wij de kleuter- en kinderuniversiteit opgericht.  Daarnaast krijgen kinderen die de basisstof snel beheersen uitdagende verrijkings- en verdiepingstaken binnen de weektaak.

 • Wat doet de school tegen pesten en plagen?

Er wordt (indien nodig) gewerkt met een pestprotocol.

In iedere klas werken wij met de methode KWINK aan sociaal emotioneel leren middels 5 competenties: besef hebben van jezelf, zelfmanagement, besef hebben van een ander, relaties met anderen en keuzes maken.

Iedere twee weken staat een andere competentie centraal. Dit wordt zichtbaar in de school opgehangen en iedereen (leerkrachten en leerlingen) draagt hier zorg voor.

Schooldagen

 • Op welke dagen gaat mijn kind naar school?

Op Daltonschool Corlaer hanteren wij een continurooster. Dit betekent dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan, maar  gezamenlijk op school lunchen. Alle leerlingen hebben onderwijs  op maandag t/m vrijdag van 8:30-14:00.

Mocht u op zoek zijn naar buitenschoolse opvang , dan kunnen wij u verwijzen naar de kinderopvangorganisaties Prokino ‘Villa Jolly’ en ’t Klimrek. Kijk voor meer informatie op  www.prokino.nl en www.kdv-klimrek.nl

Vrij van school

 • Hoe wordt een zieke leerkracht vervangen?

Als de leerkracht afwezig is, dan ontvangt u hier, voor zover mogelijk, bericht van. De kinderen worden door een invalleerkracht opgevangen. Wanneer geen leerkracht beschikbaar is, kan het zijn dat de kinderen die dag thuis moeten blijven. De directie informeert u hierover zo spoedig mogelijk via Parro en e-mail.

 • Hoe kan ik verlof aanvragen?

Een kind is vanaf zijn vijfde verjaardag leerplichtig. Dat betekent dat het kind vanaf dan verplicht naar school moet. Onder bepaalde voorwaarden kunt u verlof aanvragen voor uw kind. Daar zijn wettelijke regels voor. Het aanvraagformulier voor bijzonder verlof is verkrijgbaar bij de directie.