directie@daltonschoolcorlaer.nl 033-246 12 19 Route

Daltononderwijs

Onze missie

Wij bereiden kinderen voor op de veranderende maatschappij in een veilig klimaat en een leerrijke omgeving, hierbij zijn de kernwaarden van het daltononderwijs, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit leidend.

Onze visie

Wij werken vanuit een positieve en democratische benadering binnen duidelijke grenzen aan een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig en verbonden voelen. Wij leren de kinderen respect te hebben voor hun eigen mening en die van een ander. Wij gaan ervan uit dat ieder mens, ieder kind, uniek is en zich op eigen wijze ontwikkelt. Op school willen wij inspelen op de kwaliteiten en talenten van ieder individu.

De daltonwaarden zijn voor ons onderwijs leidend. Wij zijn ervan overtuigd dat de daltonkernwaarden een goede voorbereide basis is voor de toekomst.

Wij maken kinderen mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Hierdoor zijn zij nieuwsgierig, gemotiveerd en betrokken. Wij leren kinderen plannen, keuzes te maken, doelmatig te werken en te reflecteren. De ontwikkeling en de momenten waar kinderen trots op zijn, worden vastgelegd in een digitaal portfolio.

Wij zien het leerproces en de zelfstandigheid van kinderen als een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, de kinderen en de school. Wij zorgen voor een goede communicatie door middel van leerkracht – ouder – kindgesprekken, ouderbijeenkomsten, de leerlingenraad en digitale informatie. Wij betrekken ouders en kinderen bij het ontwikkelen van beleid.

Wat is daltononderwijs?

In het daltononderwijs wordt gewerkt volgens het ‘Dalton Plan’ van de Amerikaanse grondlegger Helen Parkhurst.
Parkhurst streefde naar een andere manier van lesgeven dan het traditionele ‘luisteronderwijs’. Parkhurst wil van kinderen mensen maken die vol zelfvertrouwen in het leven staan, creatief, initiatiefrijk, sociaal en die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. ‘Fearless human beings’ is de term die zij daarvoor gebruikt. Deze mensen heeft de maatschappij volgens haar nodig.

Op daltonschool Corlaer leren wij kinderen initiatief tonen, planmatig te werken en samen te reflecteren op situaties.
Wij werken op school met een dag- of weekplanning en kinderen krijgen de vrijheid om zelfstandig hun taken in te plannen en aan hun doelen te werken.
Kinderen hebben meer vrijheid en mogen zelf keuzes maken, maar de leerkracht bepaalt welke lesstof behandeld moet worden en binnen welke kaders.
Op daltonschool Corlaer heerst een duidelijke structuur en weten leerlingen waar zij aan toe zijn. Binnen de gestelde kaders worden de kinderen uitgedaagd om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen.

De vijf kernwaarden van het daltononderwijs

 • Samenwerking
 • Vrijheid en verantwoordelijkheid
 • Effectiviteit
 • Zelfstandigheid
 • Reflectie


Deze kernwaarden houden het volgende in:

 • Samenwerken
  Sociaal vaardig worden is een belangrijk aspect binnen daltonschool Corlaer. Kinderen werken samen en helpen elkaar.
  Samenwerken moet geleerd worden en goede begeleiding hierbij is een voorwaarde om samenwerken te laten slagen.
  Wij moedigen samenwerken aan. Kinderen mogen werken in tweetallen, in kleine groepjes of met een leerkracht aan bepaalde taken.
  Zij leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen zij sociale vaardigheden. De kinderen leren zo met elkaar en van elkaar.

 

 • Vrijheid en verantwoordelijkheid
  Vrijheid en verantwoordelijkheid in het daltononderwijs betekent dat kinderen de gelegenheid krijgen om binnen gestelde kaders keuzes te maken.
  De leerkrachten stimuleren de kinderen om initiatief te nemen. Het bieden van vrijheid zal in elke nieuwe situatie opgebouwd moeten worden. Eerst wordt een veilige situatie gecreëerd waarin de vereiste vaardigheden ontwikkeld kunnen worden.
  De ruimte die zij daarna krijgen wordt bepaald door de leerstof, de bijbehorende eisen, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels. Dit zijn de kaders waarbinnen de kinderen hun vrijheid leren gebruiken.
  De kinderen leren hierdoor verantwoordelijk te zijn over eigen keuzes en de gevolgen daarvan.
  Een praktisch voorbeeld hiervan is het werken met de planning. Kinderen krijgen kaders en hierbinnen hebben zij de vrijheid om taken te plannen.

 

 • Effectiviteit
  Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen.
  Een taak houdt een leerling doelmatig en functioneel bezig. Hierbij moeten de doelen van de taken helder zijn, zodat de kinderen kunnen inschatten op welke manier zij invulling gaan geven aan de taak. Effectiviteit is af te meten aan de doelen die gesteld zijn. Deze kernwaarde geven wij de kinderen onder andere mee door continu in gesprek te zijn over hun taakaanpak. ‘Hoeveel tijd heb je nodig?’, ‘Welke materialen of wie heb je nodig?’ zijn voorbeelden van vragen.
  Als school is het van groot belang dat wij zelf continu de vraag stellen; ‘doen wij de goede dingen en doen wij de dingen goed?’

 

 • Zelfstandigheid
  In het daltononderwijs betekent zelfstandigheid dat kinderen begeleid worden bij het zelfstandig nemen van beslissingen. Zij worden in stappen begeleid om probleemoplossend te denken en zelfredzaamheid te stimuleren. Ook het zelfstandig werken is hier een onderdeel van. Zelfstandig betekent niet dat kinderen het alleen doen. Het houdt in dat kinderen zelf nadenken en geen afwachtende houding hebben.
  Om zelfstandig te worden zullen kinderen de kans moeten krijgen om geholpen te worden bij ‘het zelf doen’. Kinderen krijgen de gelegenheid om zelf te werken, maar ook om instructie en begeleiding te krijgen, wanneer nodig. Daar waar het nodig is geeft de leerkracht instructie, begeleiding en coaching.  

 

 • Reflectie
  Het (samen) nadenken over je eigen werk en gedrag is een belangrijk onderdeel in ons onderwijs. Kinderen reflecteren op cognitieve doelen, maar ook op sociale doelen.
  Wij leren de basis van wat reflecteren inhoudt, hoe en wat je hiervan kunt leren. We reflecteren op klasniveau, maar ook in groepjes en op individueel niveau.
  Op schoolniveau reflecteren wij als team ook samen op de kwaliteit van ons onderwijs.