directie@daltonschoolcorlaer.nl 033-246 12 19 Route

Ouderbetrokkenheid

Medezeggenschapsraad

De taak van de medezeggenschapsraad is het meebepalen van het beleid van de school. De MR heeft op bepaalde terreinen instemmingsrecht en op andere onderdelen van beleid adviesrecht. In ieder geval dient de MR altijd over een bepaald besluit gehoord te zijn. De MR vergadert gemiddeld 9 maal per schooljaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 personen namens de oudergeleding en 3 personen namens de personeelsgeleding. Namens Daltonschool Corlaer, hebben twee leden van de MR, één uit elke geleding, zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

GMR

Sinds de invoering van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) op 1 januari 2007 hoeft een lid van de GMR officieel geen lid van de MR te zijn, maar dient wel betrokken te zijn bij de school als ouder of personeelslid. De GMR bestaat uit afgevaardigden van de ouders (de oudergeleding) en afgevaardigden van het personeel (de personeelsgeleding) van alle scholen die bij de stichting Eem-Vallei Educatief (EVE) zijn aangesloten. De GMR vergadert 6 keer per jaar en bespreekt de beleidsontwikkelingen, de beleidsstukken en plannen met het bestuur van de stichting Eem-Vallei Educatief. Een (G)MR-lid wordt voor twee jaar gekozen en is daarna herkiesbaar.

Leden (G)MR 2019-2020:
– Arwin Bult, voorzitter (ouder)
– Ardan Folwaij (ouder)
– Natalie van Zoelen  (ouder)
– Martine Dirkse (personeel)
– Amber Dijkstra , ook GMR lid(personeel)
– Terry Singels, ook GMR lid (personeel)

Vergaderdata

Alle vergaderingen beginnen om 19:30 uur en vinden in eerste instantie plaats op school. Op de volgende dagen vergadert de MR:

2019
Maandag 30 september
Maandag 25 november

2020
maandag 13 januari
maandag 17 februari
maandag 6 april
maandag 18 mei
maandag 6 juli

Hieronder ziet u de leden van de medezeggenschapsraad.

Ouderraad

De ouderraad is een groep betrokken en enthousiaste ouders. De ouderraad behartigt de belangen van uw kinderen en is een schakel tussen u en de school. Samen met het lerarenteam zijn zij verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van activiteiten, om er voor de kinderen een leuk en leerzaam schooljaar van te maken. De penningmeester van de ouderraad beheert en incasseert de ouderbijdrage. We vergaderen 7 keer per jaar als geheel. Elke activiteit heeft een deelcommissie die ook vergadert met elkaar.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt gebruikt om de activiteiten die worden gedaan op school te bekostigen. Zoals het sinterklaasfeest, Kerst, Lentefeest, sportdag, schoolreisje, eindejaarsfeest en incidentele activiteiten. Hierbij wordt kritisch gekeken naar wat waaraan wordt uitgegeven om het budget zo goed mogelijk te besteden. U wordt jaarlijks geïnformeerd over de verdeling hiervan.

Een handje helpen

U kunt altijd helpen, daar zijn wij en onze kinderen ontzettend blij mee! Aan het begin van schooljaar krijgt u een lijst mee waarop u in kan vullen waar uw kwaliteiten liggen. En bij welke activiteiten u wilt helpen. Dit kan zijn in de vorm van voorbereiding als wel helpen bij de uitvoering.
Daarnaast sturen wij enige tijd voor het feest een bericht met hulpvragen via STEV.
Als u belangstelling heeft om lid te worden, kunt u dit mailen naar ons emailadres of een van onze leden aanschieten hierover. Wanneer er weer plekken vrij komen zullen wij u hierover berichten.

Contact

De ouderraad is te bereiken via ouderraad-obsdalton-nijkerk@live.nl en u kunt onze leden natuurlijk ook op het schoolplein aanspreken.

Hieronder ziet u de leden van de ouderraad.